8.5.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
8.0.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
8.1.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
8.2.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
8.3.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
8.4.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)
8.6.x EntityInterface.php EntityInterface::postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities)

Acts on loaded entities.

Parameters

\Drupal\Core\Entity\EntityStorageInterface $storage: The entity storage object.

\Drupal\Core\Entity\EntityInterface[] $entities: An array of entities.

3 methods override EntityInterface::postLoad()
Entity::postLoad in core/lib/Drupal/Core/Entity/Entity.php
Acts on loaded entities.
SqlContentEntityStorageTestEntityInterface::postLoad in core/tests/Drupal/Tests/Core/Entity/Sql/SqlContentEntityStorageTest.php
Acts on loaded entities.
ViewUI::postLoad in core/modules/views_ui/src/ViewUI.php
Acts on loaded entities.

File

core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityInterface.php, line 388

Class

EntityInterface
Defines a common interface for all entity objects.

Namespace

Drupal\Core\Entity

Code

public static function postLoad(EntityStorageInterface $storage, array &$entities);