8.2.x EntityTypeInterface.php public EntityTypeInterface::getGroupLabel()
8.0.x EntityTypeInterface.php public EntityTypeInterface::getGroupLabel()
8.1.x EntityTypeInterface.php public EntityTypeInterface::getGroupLabel()
8.3.x EntityTypeInterface.php public EntityTypeInterface::getGroupLabel()

Gets the human-readable name of the entity type group.

Return value

string

1 method overrides EntityTypeInterface::getGroupLabel()
EntityType::getGroupLabel in core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityType.php
Gets the human-readable name of the entity type group.

File

core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityTypeInterface.php, line 690

Class

EntityTypeInterface
Provides an interface for an entity type and its metadata.

Namespace

Drupal\Core\Entity

Code

public function getGroupLabel();