8.5.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()
8.0.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()
8.1.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()
8.2.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()
8.3.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()
8.4.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()
8.6.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getLabel()

Gets the human-readable name of the entity type.

Return value

string The human-readable name of the entity type.

1 method overrides EntityTypeInterface::getLabel()
EntityType::getLabel in core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityType.php
Gets the human-readable name of the entity type.

File

core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityTypeInterface.php, line 620

Class

EntityTypeInterface
Provides an interface for an entity type and its metadata.

Namespace

Drupal\Core\Entity

Code

public function getLabel();