8.5.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getPluralLabel()
8.1.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getPluralLabel()
8.2.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getPluralLabel()
8.3.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getPluralLabel()
8.4.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getPluralLabel()
8.6.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::getPluralLabel()

Gets the plural label of the entity type.

Return value

string The plural label.

1 method overrides EntityTypeInterface::getPluralLabel()
EntityType::getPluralLabel in core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityType.php
Gets the plural label of the entity type.

File

core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityTypeInterface.php, line 644

Class

EntityTypeInterface
Provides an interface for an entity type and its metadata.

Namespace

Drupal\Core\Entity

Code

public function getPluralLabel();