8.5.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
8.0.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
8.1.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
8.2.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
8.3.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
8.4.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
8.6.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::hasRouteProviders()

Indicates if this entity type has any route provider.

Return value

bool

1 method overrides EntityTypeInterface::hasRouteProviders()
EntityType::hasRouteProviders in core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityType.php
Indicates if this entity type has any route provider.

File

core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityTypeInterface.php, line 273

Class

EntityTypeInterface
Provides an interface for an entity type and its metadata.

Namespace

Drupal\Core\Entity

Code

public function hasRouteProviders();