8.5.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)
8.0.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)
8.1.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)
8.2.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)
8.3.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)
8.4.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)
8.6.x EntityTypeInterface.php EntityTypeInterface::setListBuilderClass($class)

Sets the list class.

Parameters

string $class: The list class to use for the operation.

Return value

$this

1 method overrides EntityTypeInterface::setListBuilderClass()
EntityType::setListBuilderClass in core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityType.php
Sets the list class.

File

core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityTypeInterface.php, line 300

Class

EntityTypeInterface
Provides an interface for an entity type and its metadata.

Namespace

Drupal\Core\Entity

Code

public function setListBuilderClass($class);